HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Holt – stednavne

af Paul Holt

“Ordet holt har en mærkelig historie”, skriver lektor Birgit Eggert, Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. “Det er kendt i Danmark allerede i den urnordiske periode (200–800), men det forsvinder fra det danske rigssprog omkring år 1800. Selv om ordet kan dokumenteres i den urnordiske periode, forekommer det sjældent som appellativ i den ældre skriftlige overlevering. Derimod findes holt meget ofte som led i danske stednavne der normalt dateres til middelalderen. Der findes desuden en gruppe af yngre holt-navne som er dannet i tiden efter 1800 på trods af at holt som appellativ var forsvundet fra rigssproget på den tid.”

Kilde: Birgit Eggerts ph.d. afhandling: “Danske stednavne på -holt”. København: Museum Tusculanum, 2006 (s. 6). Også på netstedet:
http://nfi.ku.dk/publikationer/phd-afhandlinger/birgit_eggert_danske_stednavne_paa_-holt_2006.pdf

Ordet ‘holt’ betyder ‘skov’ eller ‘lille skov’. Og som navn har det formentlig først været brugt om steder (natur- og marknavne). Når der senere er opstået en bebyggelse, får den navnet fra naturlokaliteten. På den måde er de mange bebyggelser og stednavne med *holt* opstået.

‘holt’ har i nyere tid fået flere betydninger. Birgit Eggert fortæller således at ordet i forskellige dialekter frem til nutiden kan betegne ‘mindre jordstykke eller strækning’, ‘bakke’, ‘forhøjning’ ‘stor holm’ eller ‘åben/ryddet plads i en skov’. I ord indlånt fra middelnedertysk som ibenholt og rundholt har det betydningen ‘træ’ eller ‘træstykke’. (Eggert 2006: 266 og hendes artikel i Mål og Mæle nr. 2, 2010, s. 3)

De ældste holt-navne er som nævnt meget gamle, fra begyndelsen af middelalderen. Omkring år 1800 kommer der en ny bølge, hvor det bliver populært især ved navngivning af gårde og huse (Eggert 2006: 266). Det skyldes måske tidens nationalromantiske strømninger. Et af de mest berømte digte i dansk litteratur, “Guldhornene”, blev skrevet i 1802 – af Adam Oehlenschläger (1779-1850). Guldhornene stammede fra den germanske jernalder i 400-tallet. Det ene af dem (det korte) havde en runeindskrift på urnordisk: “ek hlewagastiR holtijaR horna tawido”. Der har været forskellige tolkninger af, hvordan inskriptionen skal forstås, og om holtijaR (holts el. holt) i sammenhængen betyder ‘Holts søn’, evt. ’tilhørende slægten Holt’, eller om det er ordets oprindelige betydning, skov, og at det i sammenhængen enten betyder ‘skovmand’ eller ‘skov(be)boer’.
Jeg kommer nærmere ind på dette i artiklen: Holt – efternavne

I nyere tid er betydningen af ordet holt yderligere udvandet så det efterhånden reelt kommer til stå for begreberne ‘sted’ og ‘vej’. I Hadsund brugte man endelsen -holt (eller holt som led) i navnene på omkring 15 nye villaveje, der blev anlagt i byens nordøstlige del i 1970’erne og senere – Askholt, Birkholt, Engholt etc. Hele bydelen kaldes i daglig tale “Holterne”. I kvarteret er der et grønt område med en lille sø, og den hedder selvfølgelig “Holte Sø” – ligesom der findes et grønt område, “Holte Park”, med stier, træer, små vandløb, borde og bænke.
Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Holterne

Stednavne hvor holt indgår i navnet er særlig udbredt i Vendsyssel, forskellige dele af Jylland og i Nordsjælland. På Bornholm var der fra gammel tid ikke holt-navne, men det kom der med holt-bølgen efter år 1800.

Krabsens stednavnebase

I Krabsens stednavnebase – http://krabsen.dk/stednavnebase/ – er der 7 kun stednavne, som hedder Holt (og kun Holt, altså præcis denne stavemåde). Til gengæld er der 967 stednavne hvori navnet holt indgår (*holt*). Nogle af de 967 er dog dubletter, dvs. samme stednavn anvendes flere steder i landet. Renset for dubletter er der (ca.) 613 forskellige stednavne med *holt*.

Herunder er indsat en tabel med de 7 ‘rene’ Holt-stednavne. Den samlede liste over Holt-stednavne kan ses på denne side: http://holt.dk/navnet/holt-stednavne/stednavneliste/

Stednavne med Holt (kun 1 ord og denne stavemåde)

Stednavn Sogn Gl. amt
Holt Albæk Randers
Holt Aulum Ringkøbing Gård, hus eller bebyggelse
Holt Bindslev Hjørring Bebyggelse.
Holt Gram Haderslev Bebyggelse.
Holt Græsted Frederiksborg Bebyggelse. Ejerlav eller dele heraf.
Holt Rind Ringkøbing Gård, hus eller bebyggelse
Holt Vamdrup Ribe Bebyggelse. Ejerlav eller dele heraf.