HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Holts beboere i 400 år

Den østlige del af Erritsø med markering af gården Holt (Historiske kort 1821-1846). “Peder Holt” er skrevet på parcellerne ved gården og dens jorder ud mod Lillebælt (“Peder i Holt”, øverst t.h.)
År / periodeBeboer, fæster eller ejer på gården Holt, i nyere tid kaldet Holtegaard
1600-talletMads Pedersen “i Holt”
(Koldinghus Len 1610-61 sagfald etc. komplette uddrag)
Peder Hansen Holt
(Ravn 1918)
1662, 1663, 1664Hans Pedersen Holt
“Hans Pedersen Holts Fæstegaard, her er bygget noget igen.”
“Hans Pedersen Holt står i matriklen 1664 opført som beboer af gård nr. 27 i Erritsø”
(Ravn 1918; Lassen-slægtsbogen ane nr. 72)
1670Peder Hansen Holt
(Ravn 1918)
1688Hans Pedersen Holt
(Ravn 1918)
-1713Michel Hansen Holt (-1713) og Karen Thomasdatter
“Michel Hansen Holt døde 1713 i Holtegård, Erritsø Sogn. (Skifte afholdt d. 2. juni 1713) Han var gift med Karen Thomasdatter der endnu levede 1713. Michel Hansen Holt overtog efter sin far fæstet af Holtegård i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den og senere oplod den for sønnen Mads.” [må være Thomas]
(Lassen-slægtsbogen ane nr. 36 og 37)
Mikkel Holt (formentlig samme som ovenn. Michel Hansen Holt)
“Gaard Nr. 27…1663: Hans Pedersen Holt, 1670: Peder Hansen Holt, 1688: Hans Pedersen Holt, 1733: Thomas Mikkelsen Holt, før ham Mikkel Holt, 1765 og 1773: Iver Andersen Holt.”
(Ravn 1918)
1713-Thomas Mikkelsen Holt (1704-1751) og Karen Hansdatter (-1734)
Thomas Michelsen Holt er født ca. 1704 i Erritsø, og han døde samme sted mellem 1750 og 1756. Han blev gift første gang ca. 1731 med Karen Hansdatter, der døde 1734, og derefter giftede han sig anden gang med Bodil Iversdatter, datter af Iver Michelsen i Snaremosegård og hans første hustru, Maren Madsdatter.
Thomas Michelsen Holt overtog fæstet af fødegården, Holtegård, i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter svigersønnen Iver overtog den.
(Lassen-slægtsbogen ane nr. 22 og 23)
1765 og 1773
Indtil 1798
Maren Thomasdatter Holt (1733-1798) og Iver Andersen Holt (1731-1798) (f. Thuesen)
“Gaard Nr. 27… 1733: Thomas Mikkelsen Holt, før ham Mikkel Holt, 1765 og 1773: Iver Andersen Holt. Her har Manden ogsaa faaet Tilnavnet “Holt” efter Gaarden, der er dens gamle Navn.”
(Ravn 1918)
“Iver Andersen Holt er født ca. 1730 i Erritsø, og han døde 1798 samme sted og blev begravet d. 5. august. Han blev gift ca. 1755 med Maren Thomasdatter Holt. Hun er født ca. 1731 [var ca. 1733] i Erritsø, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet d. 27. marts.
Iver Andersen Holt overtog efter sin svigerfar dennes gård, Holtegård, i Erritsø, der hørte under Koldinghus Rytterdistrikt, men i 1765 købte han gården til selveje for 506 rdlr. 33 sk.; gårdens hartkorn var 5 tdr. 3 fjdk. 2 alb.
(Lassen-slægtsbogen ane nr. 10 og 11)
1798Dorthe Iversdatter Holt (1767-1829) og Peder Jepsen Holt (I) (f. Jepsen)
Iver Andersen døde 1798 og hans datter Dorthe (døbt Dorothea), blev gift med Peder Jepsen den 8. juli 1799. Derefter overtager han gården. Få år efter kan man i kirkebogen og i flere andre dokumenter se at han kalder sig “Peder Holt” bl.a. når han underskriver indførsler af døbte. – For anden gang overgår Holt til en svigersøn, der har taget tilnavnet Holt. Navnet går altså videre pga gårdens navn, men Holt-slægtsskabet fortsætter i kraft af Dorthe. 
1829Jeppe Pedersen Holt (1800-1853) og Maren Jensdatter (1805-1849)
Peder og Dorthe får året efter deres giftermål sønnen Jeppe Pedersen Holt f. den 18. april 1800. Han bliver i 1829 gift med Maren Jensdatter f. 1805.
Jeppe overtager formentlig Holtegård efter giftermålet. Peder Jepsen I er i hvert fald 1834 “aftægtsmand” iflg. folketællingen. Så sent som 1850 står Jeppe som “Gmd., Huusfader” i folketællingen.
1850Peder Jepsen Holt (II) (1829-1916) blev født på gården og overtager den i 1850 men sælger den i 1855 til Thomas Holt Pedersen, barnebarn af Thomas Iversen Holt (Dorthe Iversdatter Holts bror).
Peders 2 hustruer døde i ung alder (henh. 22 og 29-årig): Vibeke Cathinka Marie Olsen (1837-1859) og Juliane Dorthea Petersen (1841-1871). Med sidstnævnte får han 5 børn, hvoraf ulykkeligvis kun 2 når at blive voksne – den ældste af dem Cathinka Marie Holt (1866-1934), som skulle vise sig at vende tilbage til fødegården (se nedenfor).
1855Thomas Holt Pedersen (1825-1857) blev gift med Ane Eleonora Hansen (1831-1899), men døde allerede i en alder af 31 år af “brysttæring” (tuberkulose) og derfor uden arvinger til gården. Deres første datter Maren døde som 5-årig, den anden, Karen, var født i 1854.
1857Niels Nielsen Elkjær (1826-1899)
Thomas Holt Pedersens enke, Ane Eleonora, giftede sig igen efter ca. 1/2 år med ungkarl Niels Nielsen Elkjær, som derefter rykkede ind på Holtegård. Det kunne nu se ud til at Holt-slægtens tid var forbi på gården. Niels Nielsen Elkjær var imidlertid ud af samme slægt. Hans mor var Dorthe Hansdatter Fougaard, hvis aner gik tilbage til Michel Hansen Holts bror, Michel Hansen Fougaard, der var født på Holt.
Niels Nielsen Elkjær og Ane Eleonora fik den 8. februar 1864 sønnen Thomas Nielsen Elkjær.
1899Thomas Nielsen Elkjær (1864-1923) og Cathinka Marie Holt (1866-1934)
“Dens nuv. Ejer er Hr. Thomas Nielsen Elkjær, som købte den 1899 for 40.000 Kr.
Hr. Th. N. Elkjær er født paa Ejendommen 1864 og gift med Kathinka Marie Holt, født paa Sandal 1866. Af tidl. Ejere kan nævnes den nuv. Ejers Fader, N. Nielsen Elkjær, der overtog Gaarden 1857 ved Giftermaal med Enken efter Thomas Petersen Holt. Denne havde 1855 købt Ejendommen, som dengang var betydelig større, af Peter Jepsen Holt, der senere igen overtog en mindre Del af Arealet og 1859 byggede det nuv. Sandal. Gaarden har været i Familien Holts Eje fra Midten af det 18. Aarh., da den blev købt fra Kolding Rytterdistrikt. Sandal blev 1903 igen sammenlagt med Holtegaard.”
(Danske Gaarde 1. samling 1. bind, 1906, s. 773-774)
[Holtegård] ligger endnu paa sin gamle Plads Øst for byen. Dens nuværende Ejer er Thomas Elkjær. … Nu har den og Sandal samme Ejer, idet Th. Elkjær arvede Sandal, da Svigerfaderen, Peder Holt, døde.”
(Ravn 1918)
Thomas og Cathinka blev gift den 15. dec. 1900, og dermed var den tidligere slægtsgren efter Dorthe Iversdatter Holt tilbage på gården, – og begge ægtefæller efterkommere efter Hans Pedersen Holt.
1923
1925
1930
Cathinka overtog ejerskabet af Holtegård efter at Thomas var død. Ved folketællingen i 1925 står hun som “Gaardejerske”. Men i 1930 nævnes sønnen Magnus Elkjer (1904-1948) som gårdejer af Holtegaard og Sandal. Cathinka og Magnus var da alene på gården, men navnet Cathinka blev ikke benyttet mere, nu hed det kun Marie Elkjer.
-1989Hjalmar Holt Elkjer (1909-1989)
Magnus døde i 1948, men flere år forinden var han flyttet til Sjælland og gården overtaget af den yngste i søskendeflokken, Hjalmar, som som anlagde et gartneri. Og lige som de andre gartnerier i Erritsø ophørte det i slutningen af 1900-tallet. Fotos fra 1980’erne viser en gård i forfald. Og dermed slutter sagaen.
Se flere detaljer, især om gårdens nyere historie, på lokalhistorikeren Erik F. Rønnebechs netsted:
http://www.fredericiashistorie.dk/html/erritsoe/gaardgalleri/Holtegaard.html

Hist hvor vejen slår en bugt… er der i dag en by. Men ca. hvor bebyggelsen Kildeparken i Erritsø blev opført, lå en gård fra meget gammel tid, som var beboet af Holt-slægten i 4 århundreder, måske allerede fra middelalderen. Så vidt vides den eneste af de gamle gårde i Erritsø med samme slægt helt op til nutiden. Kun et vejnavn er tilbage, Holtegårdsvej.