HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Gården og slægten til 1798

Oversigt over fæstere/ejere på gården Holt fra 1664 til 1798

1. Hans Pedersen Holt, kone uplyst
Lassen-slægtsbogen:
“Hans Pedersen Holt står i matriklen 1664 opført som beboer af gård nr. 27 i  Erritsø”.
Hos Ravn 1918 (se ovenfor) står der 1663 i stedet for 1664.
Det eneste jeg har kunnet finde om Hans Pedersen Holt er en omtale for “Tingdagen den 22 October Anno 1695” i Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1695, så vi ved i det mindste at han endnu var i live på dette tidspunkt:
“Tj er bleven udmeldt efterschrefne Mænd, Nemlig Peder Jeßen i Kongsted, Peder Nielsen ibd: Mourids Hansen i Erresøe, Peder Roed ibd: Ebbe Jensen, Jens Frandsen, Jens Jensen ibd: Hans Pedersen Holt i Erresøe, som paa Torsdag 8 dage haver at møde paa Aastederne og deris forretning der efter her till tinget afsige, at møde klochen 8”
(Transskriberet af Gert Hviid, Børkop Lokalhistoriske Arkiv; www.borkophistorie.dk/Data/Tingbogsudskrift/1695.pdf)
I listen over beboere på Holtegård er der for året 1670 nævnt en Peder Hansen Holt – mellem to gange Hans Pedersen Holt. Det kan være far-søn, men hvem der er hvem kan ikke ses af navnene. Det mest sandsynlige er dog at Hans Pedersen Holt er faderen og at sønnen er Peder Hansen Holt, bror til Michel Hansen Holt (nr. 2 nedenfor), begrundet i den omstændighed at Hans Pedersen Holt må have været godt oppe i årene i 1695, samme år som vi ved at en af hans sønnesønner blev født, Hans Michelsen (Fougård) – søn af Michel Hansen Holt (nr. 2 nedenfor).

2. Michel Hansen Holt
Lassen-slægtsbogen:

“Michel Hansen Holt døde 1713 i Holtegård, Erritsø Sogn. (Skifte afholdt d.  2. juni 1713)
Han var gift med Karen Thomasdatter der endnu levede 1713.
Michel Hansen Holt overtog efter sin far fæstet af Holtegård i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den og senere oplod den for sønnen Mads”
[må være Thomas]

3. Thomas Michelsen Holt

Lassen-slægtsbogen:
“Thomas Michelsen Holt er født ca. 1704 i Erritsø, og han døde samme sted mellem 1750 og 1756.
Han blev gift første gang ca. 1731 med Karen Hansdatter der døde 1734, og  derefter giftede han sig anden gang med Bodil Iversdatter, datter af Iver Michelsen i Snaremosegård og hans første hustru, Maren Madsdatter.
Thomas Michelsen Holt overtog fæstet af fødegården, Holtegård, i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter svigersønnen Iver overtog den.”

4. Iver Andersen Holt

Lassen-slægtsbogen:
“Iver Andersen Holt er født ca. 1730 i Erritsø, og han døde 1798 samme sted og blev begravet d. 5. august.
Han blev gift ca. 1755 med Maren Thomasdatter Holt. Hun er født ca. 1731 i Erritsø, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet d. 27. marts.
Iver Andersen Holt overtog efter sin svigerfar dennes gård, Holtegård, i Erritsø, der hørte under Koldinghus Rytterdistrikt, men i 1765 købte han gården  til selveje for 506 rdlr. 33 sk.; gårdens hartkorn var 5 tdr. 3 fjdk. 2 alb.”

Iver Andersen Holts familie er med i folketællingen 1787. Fødselsårene for både ham og Maren er forskellige fra andre kilders. De er her angivet til henh. 1729 og 1730 (men ud fra hendes alder d hun døde må hun være født ca. 1733).  Om Maren, der oplyses at være 57 år gammel, bemærker optælleren: “Madmoder. Konen er skrøbelig, og har i 16 aar wæret wærkbruden”.

Mere om Iver Andersen Holt, se artiklen: Thuesen i Erritsø