Gården og slægten til 1798

Lidt syd for Fredericia, i den østlige ende af Erritsø, har fra meget gammel tid ligget en gård kaldet Holt, senere med navnet Holtegård. Se kortudsnittet øverst på siden og det gamle kort nedenfor. Den er sikkert kommet til at hedde Holt fordi den lå i skoven, nær skoven eller dens jord var ryddet skov. Om betydningen af Holt se artiklen Holt – stednavne. Så sent som på et luftfotografi fra omkring 1960 ses skov i omegnen af gården. Den forsvandt dog i årene efter, og gården blev jævnet med jorden i 1990’erne. Stedet er i dag parcelhuskvarter. To vejnavne i området er nu de eneste fysiske minder om gården, Holtegårdssvej og Holtebakken.

“En Gaard i Erritsø, der har ligget lidt fra Byen i en Skov, har fra gammel Tid baaret Navnet Holt, og Mændene paa Gaarden har taget Navn efter den, i “Gamle Jydske Tingsvidner” nævnes Per Holth af Errisø 1479…
… Vi har her omtalt en Række Navne, der ender paa Gaard, dels af Typen Bynavn + gaard, dels… Navne paa Gaard med Verdenshjørne foran. Alle disse Navnetyper gaar tilbage til Middelalderen og har hovedsagelig været brugt om Gaarde, der laa i en By. Men der har ogsaa været Byer, hvor der fra gammel Tid, ja bevisligt helt fra Middelalderen, har været en Del Gaarde der er blevet benævnt paa anden Maade, mest efter forskellige Stedsejendommeligheder i Byen. Det er intet Tilfælde, at Egnens største By, Erritsø, har flest af den Slags ældgamle Gaardnavne. Der kan være nogen Rimelighed for, at et Navn som Hovsted gaar helt tilbage til hedensk Tid … Holt nævnes 1479; den udbredte Erritsø-Skik, at en Mand nævnes efter sin Gaard, er allerede optaget, saaledes at han kan nævnes Per Holth – ja der er den største Sandsynlighed for, at denne Per Holths Efterkommere har haft Gaarden i uafbrudt Rækkefølge lige til vor Tid. Udgiveren af den kendte “Lommebog for Landmænd”, Per Holt, er netop født i den samme Gaard.”

Uddrag af J. J. Ravn og Henrik Ussing: “Stednavne i Holmans og i Elbo herreder”. Namn och bygd IV (17-48), 1916
(Her citeret efter http://www.fredericiashistorie.dk/html/stednavne-sogne/Ussing_Ravn_1916.html)
Udgiveren af lommebogen hed nu ikke Per men Peder Holt. Tekst sat med fed af mig (PH).

Holtegård – gård nr. 27 i Erritsø. Ravn 1918 s. 414

I ældre kilder om Holt er det ikke altid klart om Holt er et tilnavn, en mand får når han overtager (el. fæster) gården Holt, uanset om han er er født Holt eller noget helt andet. Eller der menes at manden er født Holt, og at det anvendes som slægtsnavn i stedet for eller som supplement til et patronym. I første tilfælde er der ikke nødvendigvis et slægtsskab mellem de Holt’er der løbende bor på gården Holt. I andet tilfælde er det, som bliver bemærket, at Holt fungerer som fast slægtsnavn i hvert fald for den søn, der overtager gården efter sin far. Når man således sagde at mændene på gården “har taget navn efter den”, betyder det ikke at det er en anden slægt. Det er fra far til søn, men de fraviger eller supplerer det ellers normale patronym. Og det er denne betydning, som Ravn og Ussing i citatet siger, der er “den største sandsynlighed for”.

En anden kilde til Holt i Erritsø er en slægtsbog, som “Dansk Slægtsforskning” i Fredericia i 1977 udarbejdede om Iver Nielsen Lassen. Han var søn af Karen Iversdatter, der voksede op på Holt i Erritsø som datter af Iver Andersen Holt (1731–1798) og Maren Thomasdatter Holt. Iver Andersen var af Thuesen slægten, og da hans kone ikke optrådte med efternavnet Holt måtte Iver Andersen være den første Holt i vores slægt – troede jeg. Og da han ikke var født Holt mente jeg at de tidligere Holt’er på gården, ligesom ham, var – eller kunne være – af forskellige slægter. Af Lassen-slægtsbogen fremgår imidlertid at Maren Thomasdatter var barnefødt på gården som datter af den tidligere gårdmand, Thomas Michelsen Holt. Og slægtsforskerne fører efternavnet yderligere to generationer tilbage til Hans Pedersen Holt, som “står i matriklen 1664 opført som beboer af gård nr. 27 i Erritsø”. Hvis det er rigtigt kan vi føre navnet og slægten Holt tilbage til 1600-tallet. Mere usikkert er Ravn og Ussings “største sandsynlighed” for at slægten kan føres tilbage til Per Holth i 1479.

Lassen-slægtsbogen virker troværdig, så herefter må vi se den omstændighed at Iver Andersen (Thuesen) tog slægtsnavnet Holt uden at være af Holt-slægt som en undtagelse. At slægtsskabet tilbage til de tidligere Holt’er var ubrudt, skyldtes Maren Thomasdatter Holt, som formentlig ikke havde nogen brødre der kunne overtage gården.

Kort over Erritsø 1857

Oversigt over fæstere/ejere på gården Holt fra 1664 til 1798

1. Hans Pedersen Holt, kone uplyst
Lassen-slægtsbogen:
“Hans Pedersen Holt står i matriklen 1664 opført som beboer af gård nr. 27 i  Erritsø”.
Hos Ravn 1918 (se ovenfor) står der 1663 i stedet for 1664.
Det eneste jeg har kunnet finde om Hans Pedersen Holt er en omtale for “Tingdagen den 22 October Anno 1695” i Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1695, så vi ved i det mindste at han endnu var i live på dette tidspunkt:
“Tj er bleven udmeldt efterschrefne Mænd, Nemlig Peder Jeßen i Kongsted, Peder Nielsen ibd: Mourids Hansen i Erresøe, Peder Roed ibd: Ebbe Jensen, Jens Frandsen, Jens Jensen ibd: Hans Pedersen Holt i Erresøe, som paa Torsdag 8 dage haver at møde paa Aastederne og deris forretning der efter her till tinget afsige, at møde klochen 8”
(Transskriberet af Gert Hviid, Børkop Lokalhistoriske Arkiv; www.borkophistorie.dk/Data/Tingbogsudskrift/1695.pdf)
I listen over beboere på Holtegård er der for året 1670 nævnt en Peder Hansen Holt – mellem to gange Hans Pedersen Holt. Det kan være far-søn, men hvem der er hvem kan ikke ses af navnene. Det mest sandsynlige er dog at Hans Pedersen Holt er faderen og at sønnen er Peder Hansen Holt, bror til Michel Hansen Holt (nr. 2 nedenfor), begrundet i den omstændighed at Hans Pedersen Holt må have været godt oppe i årene i 1695, samme år som vi ved at en af hans sønnesønner blev født, Hans Michelsen (Fougård) – søn af Michel Hansen Holt (nr. 2 nedenfor).

2. Michel Hansen Holt
Lassen-slægtsbogen:
“Michel Hansen Holt døde 1713 i Holtegård, Erritsø Sogn. (Skifte afholdt d.  2. juni 1713)
Han var gift med Karen Thomasdatter der endnu levede 1713.
Michel Hansen Holt overtog efter sin far fæstet af Holtegård i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den og senere oplod den for sønnen Mads”
[må være Thomas]

3. Thomas Michelsen Holt
Lassen-slægtsbogen:
“Thomas Michelsen Holt er født ca. 1704 i Erritsø, og han døde samme sted mellem 1750 og 1756.
Han blev gift første gang ca. 1731 med Karen Hansdatter der døde 1734, og  derefter giftede han sig anden gang med Bodil Iversdatter, datter af Iver Michelsen i Snaremosegård og hans første hustru, Maren Madsdatter.
Thomas Michelsen Holt overtog fæstet af fødegården, Holtegård, i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter svigersønnen Iver overtog den.”

4. Iver Andersen Holt
Lassen-slægtsbogen:
“Iver Andersen Holt er født ca. 1730 i Erritsø, og han døde 1798 samme sted og blev begravet d. 5. august.
Han blev gift ca. 1755 med Maren Thomasdatter Holt. Hun er født ca. 1731 i Erritsø, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet d. 27. marts.
Iver Andersen Holt overtog efter sin svigerfar dennes gård, Holtegård, i Erritsø, der hørte under Koldinghus Rytterdistrikt, men i 1765 købte han gården  til selveje for 506 rdlr. 33 sk.; gårdens hartkorn var 5 tdr. 3 fjdk. 2 alb.”

Iver Andersen Holts familie er med i folketællingen 1787. Fødselsårene for både ham og Maren er forskellige fra andre kilders. De er her angivet til henh. 1729 og 1730.  Om Maren, der oplyses at være 57 år gammel, bemærker optælleren: “Madmoder. Konen er skrøbelig, og har i 16 aar wæret wærkbruden”.

Mere om Iver Andersen Holt, se artiklen: Thuesen-slægten Erritsø

Næste artikel under “Holt i Erritsø” følger op på, hvordan slægtsnavnet Holt forsvandt eller gik videre fra Iver Andersen Holt og Maren Thomasdatter Holts børn: Holt i Erritsø fra 1798. Her er det deres søn, Jens Iversen Holt (1773–1819), der er central, for han nåede i sit korte liv at få datteren Karen, der kom til Taulov og blev mor til Jens Holt f. 1843. Ad dennne smalle sti fra Erritsø til Taulov blev navnet Holt ført videre i slægten.

Konklusion

Holt i vores slægtsnavn kommer fra en gård i Erritsø med samme navn. Kombinationen gård og slægt ved navn Holt kan føres tilbage til midten af 1600-tallet og muligvis helt til middelalderen med Per Holth i 1479.

Paul Holt